Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Oddział Lubelski

Strona główna

Witamy na stronie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

ISAAC NEWTON w jednym z listów do Roberta Hooke'a (z datą 5 lutego 1676) napisał: "If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants" "Jeśli widzę dalej to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów". Te słowa od ponad trzech stuleci mogą być mottem nie tylko dla geofizyków.

Przedmiot badań geofizyki został przedstawiony na stronie Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (International Union of Geodesy and Geophysics - IUGG):

"Geophysics is the physics of the Earth and its environment in space. Its subjects include the shape of the Earth, its gravitational and magnetic fields, the dynamics of the Earth as a whole and of its component parts, the Earth's internal structure, composition and tectonics, the generation of magmas, volcanism and rock formation, the hydrological cycle including snow and ice, all aspects of the oceans, the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and solar-terrestrial relations, and analogous problems associated with the Moon and other planets".

from http://www.iugg.org/about/

"Geofizyka jest fizyką Ziemi i jej środowiska w przestrzeni. Przedmiot badań obejmuje kształt Ziemi, jej pola grawitacyjnego i magnetycznego, dynamiki Ziemi jako całości oraz jej poszczególnych składowych, wewnętrznej struktury Ziemi, jej składu i tektoniki, powstawania magmy, procesów wulkanicznych i skał, cyklu hydrologicznego wraz ze śniegiem i lodem, wszystkich aspektów dotyczących oceanów, atmosfery, jonosfery, magnetosfery i relacji Ziemia-Słońce oraz analogicznych kwestii związanych z Księżycem oraz innymi planetami" [opracował dr Eugeniusz Filipiuk].