Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Oddział Lubelski

Działalność

Zgodnie ze statutem podstawową formą działalności Oddziału Lubelskiego PTGeof jest popularyzacja geofizyki (zwłaszcza w zakresie meteorologii i hydrologii). Realizacji tego celu służą:

1) zebrania naukowe, przede wszystkim o tematyce meteorologicznej i klimatologicznej, a rzadziej hydrologicznej i astronomicznej. Najwięcej uwagi poświęca się wybranym elementom pogody i klimatu, sprawozdaniom z konferencji naukowych i zjazdów oraz tematyce ogólnoklimatycznej i zagadnieniom metodycznym. Z problemów hydrologicznych na czoło wysuwają się zagadnienia dotyczące zasobów wodnych.

2) pogadanki dla młodzieży szkolnej i akademickiej na temat służby meteorologicznej w Polsce i na świecie, połączone ze zwiedzaniem Obserwatorium Meteorologicznego UMCS oraz Obserwatorium Agrometeorologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

3) propagowanie problematyki meteorologiczno-klimatologicznej w lokalnych i regionalnych środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet).

Przewodniczący Zarządu Oddziału

Dr Krzysztof Bartoszek